Mijn taak

 Mijn uiteindelijk taak is om het eeuwigdurende rad der wedergeboorte te beëindigen en de zevende dag te laten plaats vinden (Rust van ‘God’)

Ook wel bekend als de ¨Nacht van Brahma¨ of ¨eind Pralaya¨

 

Niet lang nadat ik de pijnlijke proeven met de piramide had gedaan kreeg ik ’telepathisch contact’ met een aantal gasten die nieuw waren in de ‘wereld der geest’  en deden alsof ze ook in een aards lichaam zaten. maar zich nu in de ‘Wereld der Geest’ bevonden, waar alles ontstaat voordat het in de werkelijkheid wordt, en waar ik in thuis ben) Zij noemden zich ‘De Maatschappij’.

Dus sommeerde ik hen onmiddellijk om voor mijn aangezicht te komen om verantwoording af te leggen over hun ontoelaatbaar gedrag, omdat ze deze de Wereld Geest geweld aandeden, en ‘Shiva’ in mij zouden wakker maken, waardoor ze zich schuldig zouden maken aan de gevolgen van dit ‘versneld karma’ in de toekomst van de werkelijkheid die nog moest komen. Zoals toenemende vergiftiging, rampen, ziekte, verminderde vruchtbaarheid en oorlogen door politiek en religie… welke uiteindelijk het einde van de wereld zal betekenen.

Mijn voorspellingen komen als gevolg van de oorzaak natuurlijk altijd uit. Gelukkig is de voorspelde  oorlog in Joegoslavië, welke in 1987 nog niet begonnen was, nu over. (Ik wist destijds alleen over oorlog in Europa; niet specifiek Joegoslavië.)

Alleen de rest van mijn waarschuwingen over gigantische aantallen ‘vluchtelingen’ welke naar Europa zouden komen, is nog in volle gang. Het overgrote deel hiervan zijn overigens geen echte vluchtelingen maar ‘soldaten van Allah’ die hier zijn voor de ‘Jihad’ of ‘heilige oorlog’ tegen het westen. Overige vluchtelingen uit Oost-Europa, ontstaan doordat Westerse Jezuïeten hun belangen in Oekraïne door Rusland ondermijnd zien. Wij naderen nu het einde van het Kalitijdperk in een versneld tempo.  Een ander tijdperk zit er – gezien de stof dan verlaten is – niet meer in.

De Elohim, welke zich in 1987 “de Maatschappij” noemden, wat voor mij slechts een onderdeel is van de natuur in de wereld en die ik gewend was ‘in mijn eentje’ te besturen, wilde mij wijsmaken dat ik Jezus ben.

En dat in een wereld die de zij niet kennen, laat staan om die op deze manier te besturen.

Tenzij ze alles wilden vernietigen, waren ze op de juiste weg.  En als ik Jezus niet zou zijn moest ik zelfmoord plegen. Anders zouden zij doorgaan met hun pijnlijke horror ‘bezigheden’.

Dreigementen en pogingen om schaamte bij mij op te wekken zijn voor mij geen hoge intenties en geven blijk van onkunde.

Nu begrijp ik intussen wel wat ze bedoelen. Wanneer ik aan vreemde mensen moet uitleggen wat de Upapadaka  is kan ik het begrip ‘Jezus’…  (de echte-  en niet het figuur uit de Bijbel omdat die reeds geleefd zou hebben), ‘Verlosser’  of  ‘Mahdi’ daarvoor in de plaats zetten.  En mijn standpunt heb ik in vanaf het begin dat ik met hen sprak ook direct duidelijk gemaakt;  jullie hebben mij nodig ; zonder mij zijn jullie zwervers, op zoek naar het licht dat ik ben.  En dat er geen andere mogelijk zal zijn dan de mijne.  

Die aardse kracht om constant weer in het kruis te duiken om daar weer uit geboren te worden, bezit ik niet. De oorspronkelijke bron van het licht is voor de gewone sterveling te ver.  Velen denken dat dit boven hen is. Mijn rechtstreekse kracht komt echter van binnenuit. 

Van geloof of religie moet ik dus niets hebben. Deze zijn de oorzaak dat ik eenmalig geboren ben om mijn taak uit te voeren. Het moet maar eens afgelopen zijn. Het Joden- en Christendom heb ik altijd al dom gevonden en de Islam, welke later in ± 600 na de moderne jaartelling als tegenhanger daarvan is uitgevonden om de oorlogsmachine te kunnen laten draaien, heeft alleen een politiek doel dat eigenlijk niets met religie te maken omdat het haaks op alle Westerse normen en waarden staat. Gaat het Christendom uit van de drie in eenheid. De Islam die gebaseerd op het Christendom en Jodendom, erkent alleen de ‘eenheid’ van Allah, welke voor hun als ‘god’ moet doorgaan. Geloof is dus verwerpelijk omdat het niet de waarheid is. Verminkte dogma’s die niets anders dan een verzameling aannames zijn.

 

God en/of Allah zijn geen groot enkelvoudig mannelijk Wezen.

 

n de Toledoth (boek van de geslachten) van Adam zal het volgende vers inzicht geven: ‘God schiep (bara, bracht voort) de mens naar zijn beeld, naar het beeld van God schiep hij hem, mannelijk en vrouwelijk schiep hij hen’, indien men het esoterisch leest, ‘De elohim [Goden, Sura’s, Asura’s & Pitris = Vele soorten en ontelbare aantallen Orbs van Albert Lichtenbeld] brachten uit zichzelf [door modificatie] de mens voort naar hun beeld . . . ze schiepen hem [de collectieve mensheid, of Adam], mannelijk en vrouwelijk schiep hij [de collectieve godheid] hen. Nog ‘Tweeslachtig’ als hermafrodiet Jah en Heva = Jehova; vóór de val in de ‘zonde’ of materie = stof – (Stanza 6)

De uitvinders van het christelijk geloof (NWO/Jezuïeten/Illuminatie/Ridders van Malta/Tempeliers/etc.) hadden tijdens de presentatie van de bijbel in 325 na de moderne jaartelling ervoor gezorgd dat de uitgenodigde Gnostici boos van het Concilie in Efeze wegliepen – omdat de Christos uit de hoogste regionen zo laatdunkend in de Bijbel omlaag gesleurd werd –


… Dit protest heeft de eerste kerkvaders geïnspireerd om een nieuwe spitsvondige ideologie te presenteren die veel op de Bijbel moest lijken maar met elementen uit de Tenach toch tegengesteld moest zijn om tweespalt te kunnen zaaien zodat ze via ‘Verdeel en Heers’ meer macht zouden verkrijgen om de oorlogsmachine een nieuwe impuls te geven…. Deze verbastering zag ± 300 jaar later het levenslicht in de vorm van de Koran. De islam was geboren… … .

Abrahamitische religies wijken te ver van hun originele bron af (Stanza’s van Dzyan = Kiu-te) en zijn  de reden dat ik hier ben…  De Pre-Jezuïeten/NWO/Illuminatie/Ridders van Malta /Herschrijvers van het geloof (Chr. en Isl.) hebben de Immanente Wet van Reïncarnatie uit de Kiu-te tijdens concilie Nicea veranderd in de ‘Leer van het plaatsvervangend lijden’ = menselijke Christos   ‘Jezus’ is een samengesteld figuur uit diverse wereldsagen welke wel verwacht, maar nooit eerder geleefd heeft.

Deze zogenaamde “immanente Christos'” uit het Chr. geloof ∞ Wederopstanding of Herrijzenis, ontbreekt bij mij. Aangezien de Witte Broederschap zeker is dat ik mij in 1987 – door mijn klacht over de piramide zelf aan hun ‘blootgegeven’ en ongewild bekend gemaakt heb’ – de langverwachte ▲ verlosser der mensheid te zijn. = Amoo Nowruz, ‘Jezus’, Sinterklaas, Santa, Sosiosh, Upapadaka, Mahdi, Maitreya, Messias, Krishna of Kalki Avatar >

Aangezien de meeste genoemde namen betrekking hebben op geloof, gebruik ik liever de naam Upapadaka. Mijn ontkenning had volgens de Witte Broederschap geen zin. Anders zou ik niet 3 maanden lang vele instanties en personen hierover gebeld hebben voordat ik met hen werd doorverbonden. Dat ik mijn levenskracht aan de piramide verloor kon normaal ook niet. Dus moest ik wel de verlosser zijn… Anders zou de piramide zich niet aan mij kunnen opladen. Wat volgens de kosmische wetten normaal onmogelijk is.

Ain-Soph, Anu, de Ene, God, Allah of Brahma… is geen groot enkelvoudig mannelijk wezen…  Ain is Niet (van vóór de schepping ofwel Pure Geest of Absolute Duisternis) en Soph is goddelijke kennis/wijsheid. …(Zarathustra’s Mazda)…   Ain-Soph wordt ook wel ‘Onkenbaar grenzeloos licht’ genoemd… Slechts herkenbaar in de gigantische aantallen en soorten Sura’s Asura’s & Pitri’s (Elohim) der Schepping die de Upapadaka tijdens zijn levenstaak begeleiden. (Zie mijn foto’s mijn vele foto’s met onnatuurlijke aantallen Orbs * Normale mensen hebben er slechts enkele)…

Eenmaal afdalend in de stoffelijkheid werd Brahma (=de heirschare goden) tweeslachtig Brahma-Vach In latere vertalingen Jah ♂ en Cheva of Heva ♀ = Jehovah.  Sinds Brahma-Vach = Ain-Soph/God/Allah als ‘eenheid’ = JodHeva als 2 ribben van de driehoek

Schematisch gezien ▲ Onderweg vanuit de top der schepping (Ain); is de ene goddelijke rib van de piramide Eva en de andere Adam = ManVrouw (Hermafrodiet) die in de Baarmoeder der schepping/wereld-ei/Maria/Maya door middel van de diverse soorten goden naar de basis van de stof afdaalden om de scheiding in de geslachten vorm te geven…                            …    Dit werd dit in de Bijbel vertaald als de Elohim…  Later de Heirschare ; ofwel de vele Sura’s , Asura’s en Pitri’s … Nog later: ‘De Heeren’, Om via de enkelvoudige ‘Heer’ in de laatste vertaling in ‘God’ te veranderen.

De bedoelde Ene of eenheid is dus pure Ain/duisternis en heeft in het licht van betekenis dus niets met de menselijke kennis van duisternis te maken. ‘Jezus’ is dus welbeschouwd Zoon van God + Maria + Slang + Duivel + AntiChrist + De Mensheid (AdamEva/Kain/Abel/Seth) tegelijk…  De vele vertalingen met aangebrachte veranderingen, toegevoegde leugens en aannames hebben alles in de opeenvolgende religies verward. Zodoende heeft de laatste of jongste ideologie = Islam – vanwege de eenheid in de ‘listige Jezuïeten-leer niets meer met religie van doen.

Deze is door de Pre-Jezuïeten verzonnen om oorlog en geweld tegen het Christendom uit te lokken…. Zoals de Jezuïeten dat nu in de Ukraïne doen door Russisch sprekende Oekraïners massaal af te slachtten.    

Je enkele scheppers of Elohim zijn altijd in om jou heen… Zij weten wat je denkt, doet en laat.  En weten dus wanneer je liegt. (=’God’ ziet, hoort en weet alles = Jouw scheppers, Orbs.)

Door geloof is de mens op aarde de opponent of tegenstander van de goden geworden die zelf die als de top der schepping wil schitteren. Dit zal de Upapadaka beëindigen. Ik heb ooit beloofd dat ik ‘de slang’ zou verpletteren en de top van ‘die aardse nep-piramide’ waar de heersende klasse der Jezuïeten zich toe rekent, zal doen wankelen. Waardoor de leiders van deze wereld van hun voetstuk zullen vallen. Zij kunnen niet leiden aangezien zij de mensheid uit eigenbelang door winstbejag en machtswellust laten lijden.

Als het de Jezuïeten met behulp van de rijkste families op aarde goed uitkomt, scharen zij zich politiek en financieel aan beide zijden van het geschil of front. (Verdeel en Heers),  Dat is bijvoorbeeld de reden waarom Islam tegengesteld is aan het Christendom incluis alle Westerse waarden en normen.  De Westerse mens is door scheuring binnen de Katholieke Kerk opgegroeid met godsdienstoorlogen en heeft geleerd dat alle godsdiensten gerespecteerd dienen te worden… De Islam leert nederig te zijn naar Westerlingen totdat zij middels Takiyya (leugens om bestwil) in de meerderheid zijn en de Westerse (Christelijke) waarden en normen die Haram zijn te verbieden.

Het heeft allemaal niets met Goddelijke Waarheid te maken. Bijvoorbeeld om vrouwen zonder clitoris te creëren omdat Allah een foutje zou hebben gemaakt? Alsook hun schoonheid te bedekken met extra kleding > ‘En de Elohim אלהים  maakten voor Adam en Eva ‘Rokken van vellen’ כתנות עור, Chitonuth Our. Het Hebreeuwse woord ‘Chiton’ is het Griekse ‘χιτών, Chiton,. Het werd een Slavisch woord door overname uit de bijbel en betekent mantel of bovenkleed. Feitelijk rokken van huid om de afdalende geest in het stoffelijk vleesgeworden lichaam van beenderen, bloed en organen te bedekken/bijeen te houden…  Oude waarheden zijn door verminkte vertalingen als de wil van God of Allah aangenomen. Onmogelijke en krankzinnige dogma’s zoals besnijdenis kwamen door opzettelijk foute vertalingen uit de oorspronkelijke Kiu-te door de herschrijvers via Veda’s, Avesta, Bijbel & Simitische Talmud  in de  Koran en Hadith van de 6e eeuw terecht. Deze laatste heeft niet toevallig ook vele namen en plaatsen uit de Bijbel mee overgenomen.

Tijdens dit concilie waar overigens geen journalisten en tekenaars bij aanwezig mochten zijn, werd Maria de moeder van de Christus.  Welke laatste plotseling als een mens van vlees en bloed werd opgevoerd die met een teletijdmachine in het verleden gekruisigd werd om de zondeval te verdoezelen.  De val in de stof dus; waarbij een deel van de pitri’s, de voorvaderen van de mensen met de immanente Christus vanuit de Hemel naar de fysieke aarde gestuurd werd om daar keer op keer gereïncarneerd te worden.  Het geloof dat al bol stond van symboliek werd met deze grove geschiedenis vervalsing nog meer in aannames verpakt.  Zie hier Brahma in de dageraad van de mensheid welke esoterisch en collectief de Pitar of Vader der pitri’s is.  De Magna Mater als maagd Maria die feitelijk de Chaos of ‘de wateren’ der hemel is.  En de ‘Zoon’ ofwel het geschapen materiële heelal.De zogenaamde Heilige Geest lijkt hier te ontbreken.  Al ken ik daarin wel de weg omdat deze alles met elkaar verbindt.  Zoals actie en reactie met betrekking tot het ‘versneld karma’, waar weinigen iets van begrijpen maar intussen wel gebeurt.

Gaat het Christendom uit van de drie in eenheid. De Islam die gebaseerd op het Christendom en Jodendom, erkent alleen de ‘eenheid’ van Allah, welke voor hun als ‘god’ moet doorgaan.  Geloof is dus verwerpelijk omdat het niet de waarheid is.  Verminkte dogma’s die niets anders dan een verzameling aannames zijn.

Wanneer ik op mijn werk met vluchtelingen spreek die daar in het kader van hun re-integratie voor hun uitkering moeten werken, praat ik wel eens over het geloof.  Dan begin ik met het Christendom, wat ik als eerste totaal naar beneden haal.  Nog voordat ik aan hun eigen geloof; de Islam kan beginnen, wordt ik enthousiast door deze Islamieten begroet die mij vertellen dat net dat de reden is waarom de Imams in hun thuisland hen voor deze ‘heilige oorlog’ naar hier hebben gezonden; om het Christendom te vernietigen.  Het is werkelijk ziekelijk. Net als Christenen begrijpen Muzelmannen ook alleen wat ze willen begrijpen.

 

De ware leer kent geen Geloof. Religie is de drager van doelbewuste misvattingen om het volk te misleiden om de waarheid te weerhouden.

 

Nu begrijp ik wel waarom de Orbs, Elohim, Malaikah, Kumara’s & Agnishvatta’s, Dhyani-Chohans, Sura’s en Asura’s of engelen / mij Jezus, Kalki  of ‘de Waarheid’ noemen, doch Jezus als ‘historisch personage’ heeft nooit werkelijk geleefd omdat het een inwijdingsverhaal is. Zelfs de Islam kent Isa.

De herschrijvers & vertalers van de oorspronkelijke goddelijke geschriften die vanuit de Kiu-te via de Veda’s, Zoroastrisme, + Bijbel hebben de Christos in Jezus en de leer van het plaatsvervangend lijden veranderd. Het ‘eeuwige leven’ met Jezus is feitelijk de leer van wederopstanding ofwel reïncarnatie Deze innerlijke en immanente Christus = natuurwet ontbreekt zelfs in mij. Wat o.a. door de piramide is bevestigd. In de Theosofie (niet direct zaligmakend maar om spiritueel te groeien wel veel geschikter dan theologie) is op diverse niveaus al aangetoond dat de mogelijke tijdgenoten van ‘Jezus’ als persoon nog nooit van hem gehoord of over hem geschreven hebben. Slechts in het geloof na 325 is deze als natuurwet buiten de mens geplaatst. Welnu; ik kom niet uit een boek maar ben werkelijk. En alles wat ik voorspeld heb, is tot nog toe ook echt waarheid geworden.

Wanneer de mensen mij vragen wat de Upapadaka is dan haal ik het sprookje van Jezus als zogenaamd historisch figuur soms wel aan en zeg dan ‘Zoiets; maar dan in het echt…  Als langverwachte verlosser om de mensheid van ‘de vloek’ van het kruis te ontdoen waardoor zij telkenmale herboren dienen te worden. Behalve Jezus zijn ook andere termen als Mahdi, Kalki en de Waarheid aan mij gegeven. Aangezien ik weinig met het geloof te maken wil hebben acht ik de term Upapadaka het minst uit geloof bekend en vind deze daarom beter bij mij passen.

Van geloof of religie moet ik namelijk niets hebben omdat dit de oorzaak is dat ik eenmalig geboren ben om mijn taak uit te voeren. Het moet maar eens afgelopen zijn. Het Joden en Christendom bezitten dan wel enkele verwijzingen naar de goden, ze hebben er teveel leugens en dwalingen in gebracht. De Islam welke later door de eerste christenen is ‘uitgevonden’ (Tijdens concilie van Nicea 325 is het zaadje daarvoor geplant dat in ± 600 na de moderne jaartelling boven de grond is gekomen) om als tegenhanger te dienen om de oorlogsmachine te kunnen laten draaien heeft alleen een politiek doel en staat daarom niet voor niets haaks op de uitgangspunten van het christendom dat zelf van de drievoudigheid uitgaat terwijl de Islam alleen de eenheid erkent van Allah. Hiermee staat de Islam het verst van de goddelijke waarheid. Dat is ook het probleem met religie. Alle goddelijkheid is verminkt om het volk met leugens en bedrog aan zich te binden.

Geloof is gevaarlijk. Het maakt tot nog toe alles stuk. Bezie de geschiedenis van Christendom en Islam. Je geloof zal je dragen > Dat is de enige functie van wat geloof kan en doet…. Het draagt je desnoods de hel in. Hoewel dat slecht voor je is omdat je rotsvast blijft geloven dat het goed is. Religies die hun bestaan danken aan een verminkte verzameling van aannames..  Feitelijk behoren wij allen tot de eenheid die wij waren en weer gaan worden.

 

Pas later toen ik een digitale camera kon aanschaffen, kreeg ik de goden of engelen op beeld vastgelegd.  Deze zijn echter nog nooit zelf in de stoffelijkheid geboren. Waarom zouden ze ook; ze zijn al rond.

 

Destijds in 1987 was ik wel bang voor wat zij nog meer van mijn taak op aarde af wisten of juist niet wisten. Spelen met vuur in mijn Aether kent nu eenmaal gevolgen welke niet te vermijden zijn. Dat ik er niet gecharmeerd was om Jezus genoemd te worden, moeten ze achteraf gezien geweten hebben. Jezus zou volgens het geloof al eens eerder geleefd hebben, maar heeft in historisch perspectief nooit echt bestaan en het kruis is niets anders als de aanbidding van de eeuwige en constante wedergeboorte welke als hemels paradijs aangeprezen wordt en waar je met God mag wandelen. Wat mij betreft mag ieder mens de Christos of Boeddha in zijn/of haar eigen hart herkennen.